SLOVENSKY ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS
Prehliadky Bratislavy
Home

Obchodné podmienky


Ochrana osobných údajov

Poskytnutím osobných údajov MS AGENCY, s.r.o. zákazník udeľuje spoločnosti bezvýhradný a výslovný súhlas spracúvať a uchovávať osobné údaje poskytnuté pri vypĺňaní online objednávkového formulára ako aj iných dokumentov pripravených MS AGENCY, s.r.o.. Vyplnením predkladaného formulára zákazník udeľuje súhlas so zaradením do evidencie zákazníkov cestovnej agentúry MS AGENCY, s.r.o. Cestovná agentúra bude akceptovať odvolanie tohto súhlasu kedykoľvek podľa potrieb zákazníka na uvedené kontaktné údaje. Cestovná agentúra sa zaväzuje spracovávať, archivovať a likvidovať údaje v súlade s legislatívou Slovenskej republiky.

V prípade objednania služieb MS Agency, objednávateľ udeľuje súhlas s poskytnutím osobných údajov (e-mail, meno, priezvisko) webovej stránky TripAdvisor za účelom požiadania o spätnú väzbu v súvislosti s kvalitou poskytnutých služieb. MS Agency neposkytuje osobné údaje iným tretím osobám. 

Storno podmienky a zmeny v objednávke

V prípade, že si želáte zmeniť Vašu objednávku, MS Agency urobí všetko pre to, aby to umožnila, pokiaľ to nevylučujú závažné okolnosti. Žiadosť o zmenu objednávky musí byť doručená emailom.

1. Zrušenie objednávky 

Požiadavka o zrušenie objednávky musí byť podaná emailom. 
Poplatok za zrušenie objednávky sa vypočíta nasledovne: 

11 a viac dní pred dohodnutým termínom             0%
10 až 4 dni pred dohodnutým termínom              50% dohodnutej ceny  
3 a menej dní pred dohodnutým termínom        100% dohodnutej ceny. 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že za vybrané programy v určitých obdobiach roka, napr. počas hlavnej sezóny, uplatňujeme prísnejšie storno podmienky.

2. Omeškanie

V prípade, že sa objednávateľ nedokáže dostaviť na dohodnuté miesto na čas stanovený ako začiatok prehliadky, je povinný túto skutočnosť oznámiť bezodkladne, a to najneskôr do stanoveného začiatku prehliadky. Okrem toho je objednávateľ povinný oznámiť predpokladaný čas príchodu. Čakanie na objednávateľa sa započítava do celkového času objednanej prehliadky. Sprievodca nie je zodpovedný za eventuálne zmeny programu vyvolané v dôsledku meškania objednávateľa.

Ak sa objednávateľ nedostaví na miesto stretnutia do 30 minút od času stanoveného ako začiatok prehliadky, spoločnosť je oprávnená stornovať prehliadku a uplatniť storno poplatok podľa ods. 1.

Objednávateľ sa zaväzuje čakať na sprievodcu 15 minút. Čakanie na sprievodcu sa nezapočítava do celkového času objednanej prehliadky. Iné nároky na náhradu sú vylúčené.

3. Zmeny termínu rezervácie

V prípade ak si želáte stornovať Vašu objednávku a uskutočniť novú, platia storno poplatky podľa ods. 1. 

Naše produkty
Slovakia Book
Martinus Panta Rhei Gorila ebay Amazon
Bratislava Book
Martinus Panta Rhei Gorila ebay Amazon
Kniha Tatry
Kniha Tatry
E-Book
Barnes and Noble Kindle iBooks
Gift Certificate
Slovakia
Martinus Panta Rhei Gorila ebay

Newsletter

Sign up for news and sales